Doradztwo prawne w procesie inwestycyjno budowalnym
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Spory sądowe, arbitraż gospodarczy i postępowanie administracyjne
Nieruchomości
Prawo handlowe
Zamówienia publiczne
Prawo cywilne
Prawo karne
Kompleksowa obsługa podmiotów publicznych

Specjalizacja

Prawnicy Kancelarii prowadzą również szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, prawa handlowego, zamówień publicznych oraz prawidłowej realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Nasza kancelaria współpracuje z kancelariami prawnymi, w tym notarialnymi, z największych miast całej Polski. Współpracujemy również z zarządcą nieruchomości, audytorem wewnętrznym, rzeczoznawcą majątkowym, biegłym rewidentem, biurem rachunkowym i rzecznikiem patentowym.

 

Doradztwo prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym (prawo budowlane i ochrony środowiska)

sporządzanie opinii i analiz dotyczących uwarunkowań planistycznych pod przyszłe inwestycje budowlane
reprezentowanie osób fizycznych i prawnych przed organami gminy w postępowaniu w sprawie zmiany bądź uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pomoc prawna w przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
pełna obsługa przy przygotowywaniu i realizacji procesu inwestycyjnego, w tym sprawdzenie projektu budowlanego pod względem formalno-prawnym, a także pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień
wsparcie prawne w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego przez inwestora
pełna obsługa przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji drogowych zarówno po stronie Inwestora jak i Wykonawcy
opracowywanie projektów umów w procesie inwestycyjnym zgodnie z procedurami FIDIC
podziały, scalenia, rozgraniczenia i wywłaszczenia nieruchomości
sporządzanie opinii oraz reprezentowanie Klienta w sprawach związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody

 

Nieruchomości

wszechstronne rozpoznanie stanu prawnego nieruchomości
prowadzenie postępowań zmierzających do odzyskania lub stwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości
zastępstwo procesowe w zakresie wszelkiego rodzaju postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości
obrót nieruchomościami w oparciu o procedury zawarte w Kodeksie Cywilnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami, a także m. in. w „specustawie” drogowej
negocjowanie umów związanych z korzystaniem z nieruchomości, w tym umów dotyczących wszelkiego rodzaju obiektów oraz infrastruktury w szczególności w zakresie ograniczonych praw rzeczowych
uzyskiwanie zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
renta planistyczna, opłaty adiacenckie oraz za użytkowanie wieczyste - odwołania od nałożonych opłat
kwestie lokalizowania urządzeń przesyłowych na nieruchomościach
postępowania dotyczące zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
podziały, scalenia, rozgraniczenia i wywłaszczenia nieruchomości

 

Prawo cywilne

pomoc prawna w pełnym zakresie spraw cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych
prowadzenie negocjacji
doradztwo w zakresie umów
przygotowanie standardowych i niestandardowych umów
sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw spadkowych
pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

 

Prawo karne

sporządzanie wszelkich pism procesowych, w tym także prywatnych aktów oskarżenia
reprezentacja procesowa w trakcie postępowań karnych, karno - skarbowych oraz w trakcie postępowań w sprawach o wykroczenia
prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę
obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary
sprawy o ułaskawienie
udział we wszystkich stadiach postępowania karnego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych
sporządzanie analiz prawnych, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

ocena prawna umów o pracę, kontraktów menadżerskich, kontraktów sportowych, umów o zakazie konkurencji i innych umów związanych ze stosunkiem pracy
przygotowanie i ocena formalno-prawna prawa wewnątrz - zakładowego, układów zbiorowych i regulaminów pracy
uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników
analiza dokumentacji związanej z procedurą zwolnień grupowych
reprezentacja pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy
sporządzanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne
audyt dokumentacji pracowniczej

 

Prawo handlowe

tworzenie i przekształcanie spółek
obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
obrót prawami udziałowymi
sprawy rejestrowe (KRS)
umowy (kontrakty) handlowe

 

Podatki

doradztwo prawne w zakresie podatków dochodowych, VAT, podatków lokalnych i innych niepodatkowych należności budżetu państwa
analiza umów prawnych oraz konstrukcji prawnych podmiotów pod kątem podatkowym
reprezentowanie w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz w postępowaniu sądowo – administracyjnym
doradztwo w zakresie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
doradztwo w zakresie cen transferowych
analiza i planowanie projektów inwestycyjnych w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań podatkowych
analiza podatkowo-prawna projektów inwestycyjnych wraz z weryfikacją ujęcia stanu faktycznego w aspekcie podatkowym
pomoc przy uzyskaniu urzędowych wykładni prawa podatkowego

 

Zamówienia publiczne

usługi na rzecz Zamawiających związane z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań
pomoc prawna przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia
wnoszenie środków ochrony prawnej
reprezentowanie stron postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą
przygotowywanie opinii prawnych, regulaminów, projektów rozstrzygnięć
prowadzenie audytów postępowań

 

Spory sądowe, arbitraż gospodarczy i postępowanie administracyjne

prowadzenie sporów gospodarczych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i w ramach sądownictwa polubownego (arbitraż)
uczestniczenie w postępowaniach mediacyjnych oraz negocjacjach (dążenie do takiego ułożenia relacji prawnych naszych Klientów, aby w sytuacji konfliktowej dysponowali oni względem kontrahentów skutecznymi instrumentami sprawnej egzekucji, bez potrzeby wikłania się w uciążliwe postępowania sądowe)
reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym i podatkowym

 

Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

doradztwo w zakresie przepisów prawa wspólnotowego
wspomaganie Klientów w absorpcji środków pochodzących z unijnych źródeł dofinansowania
audyt wewnętrzny projektów unijnych w zakresie prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa pracy, zamówień publicznych oraz rachunkowości w ujęciu krajowym i wspólnotowym

 

Kompleksowa obsługa podmiotów publicznych

udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, obejmujących wykonywane przez organy zadania
uczestniczenie w sesjach organów stanowiących i innych posiedzeniach organów kolegialnych
uczestniczenie w rokowaniach oraz przetargach
kontrola prawidłowości formalno-prawnej pism, umów, zleceń oraz innych dokumentów
opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych (m.in. uchwał, zarządzeń) oraz ich opiniowanie pod względem formalno-prawnym
doradztwo w zakresie poprawności sporządzanej dokumentacji oraz zachowania ustawowych terminów
doradztwo w zakresie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej
podejmowanie czynności niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia i prowadzenia spraw sądowych związanych z windykacją należności
prowadzenie i nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym
informowanie o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Gminy