Doradztwo prawne w procesie inwestycyjno budowalnym
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Spory sądowe, arbitraż gospodarczy i postępowanie administracyjne
Nieruchomości
Prawo handlowe
Zamówienia publiczne
Prawo cywilne
Prawo karne
Kompleksowa obsługa podmiotów publicznych

Kontakt

KANCELARIA MICHAŁ WIERZBICKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

15-889 Białystok
ul. Brukowa 28 lok. 2

mobile: 698 458 546 
tel.: +48 85 7423528
fax: +48 85 7423458

NIP: 542-319-25-12
REGON: 200412943
KRS: 0000431578

mBank 16 1140 2017 0000 4202 1228 7837

Michał Wierzbicki
mobile: 509 999 060
m.wierzbicki@kancelariawierzbicki.pl

Maciej Łapuć
mobile: 501 305 299
m.lapuc@kancelariawierzbicki.pl

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

przekazywana zgodnie z art. 13
Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:
Kancelaria Michał Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Białymstoku
ul. Brukowa 28 lok.2, 15-889 Białystok
www.kancelariawierzbicki.pl, e-mail: poczta@kancelariawierzbicki.pl
tel.: +48 85 7423528, fax: +48 85 7423458

Cele przetwarzania

Poniższa tabela zawiera informacje na temat celu, w jakim dane osobowe będą/mogą być przetwarzane przez Administratora, podstawy prawnej tego przetwarzania oraz okresu przechowywania danych osobowych:

 

 

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Okres przechowywania danych osobowych

Jeżeli ADO świadczy obsługę prawną na Pani/Pana rzecz lub podejmuje na Pani/Pana żądanie działania przed zleceniem świadczenia obsługi prawnej:

realizacja umowy o świadczenie obsługi prawnej lub podejmowanie działań przed zleceniem świadczenia obsługi prawnej

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO
(w odnośnych przypadkach)

okres świadczenia obsługi prawnej

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 związku z innymi przepisami szczególnymi

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

Jeżeli ADO świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotu w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa lub podejmuje na jego żądanie działania przed zleceniem świadczenia obsługi prawnej:

realizacja umowy o świadczenie obsługi prawnej na rzecz podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa lub podejmowanie działań przed zleceniem świadczenia obsługi prawnej na rzecz tego podmiotu, co stanowi uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit b, f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO
(w odnośnych przypadkach)

okres świadczenia obsługi prawnej

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z innymi przepisami szczególnymi

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

Jeżeli ADO świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotu, który przekazał Pani/Pana dane osobowe jako niezbędne do świadczenia obsługi prawnej na rzecz tego podmiotu:

realizacja umowy o świadczenie obsługi prawnej na rzecz podmiotu, który przekazał Pani/Pana dane osobowe, co stanowi uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit b, f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO
(w odnośnych przypadkach)

okres świadczenia obsługi prawnej

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach o postępowaniu sądowym lub administracyjnym

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z innymi przepisami szczególnymi

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

Jeżeli Pani/Pan świadczy na rzecz ADO usługi lub sprzedaje/dostarcza towary lub podejmuje  działania przed zleceniem świadczenia usług lub sprzedażą/dostawą towarów:

realizacja umowy o świadczenie usług lub sprzedaży/dostawy towarów lub podejmowanie działań przed zleceniem świadczenia usług lub sprzedaży/dostawy towarów

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres realizacji umowy

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z innymi przepisami szczególnymi

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

Jeżeli podmiot, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, świadczy na rzecz ADO usługi lub sprzedaje/dostarcza towary lub podejmuje działania przed zleceniem świadczenia usług lub sprzedażą/dostawą towarów:

realizacja umowy o świadczenie usług lub sprzedaży/dostawy towarów lub podejmowanie działań przed zleceniem świadczenia usług lub sprzedaży/dostawy towarów przez podmiot, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, co stanowi uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit b, f RODO

okres realizacji umowy

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z innymi przepisami szczególnymi

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

 

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a) współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

c) biura informacji gospodarczej;

d) podmioty świadczące usługi: informatyczne, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie

Prawa przysługujące

Osoba, która przekazała dane osobowe ma prawo do dostępu do jej danych osobowych, do sprostowania błędnych danych, do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu wobec niestosownego przetwarzania danych.

Przysługujące prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem, na podane konto poczty elektronicznej, listownie na adres administratora lub osobiście.

Zgoda

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie  danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem.

Prawo do wniesienia skargi

Osoba, której dane dotyczą, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja co do wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy staje się niemożliwa.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.